D-Nest / D-Litter / D-Würf

Puppy dagboek 3: / Puppydiary 3: / Welpen Tagebuch 3:

Week 7, 8 en 9 / Week 7, 8 and 9 / Woche 7, 8 und 9

 

12 december 2007

15 december 2007

17 december 200722 december 2007
26 december 2007

Dasja Arany van de Viersenhoeve

 

26 december 2007
 

 

27 december 2007
Dongó Fitos van de Viersenhoeve

01 januari 2008

02 januari 2008

03 januari 2008

 

Naar Week 10+ / Zum Woche 10+ / To Week 10+

   Terug!                     Zurück!                 Back!