E-Nest / E-Litter / E-Würf

Puppy dagboek 2: / Puppydiary 2 / Welpen Tagebuch 2

Week 4, 5 en 6 / Week 4, 5 and 6 / Woche 4, 5 und 6

30.04.2008

01.05.2008

03.05.2008

05.05.2008

09.05.2008

17.05.2008 Naar Week 1, 2 en 3 / To Week 1, 2 and 3 / Zu Woche 1, 2 und 3

 Naar Week 7, 8 en 9 / To Week 7, 8 and 9 / Zu Woche 7, 8 und 9

 Naar Week 10+ / To Week 10+ / Zu Woche 10+