E-Nest / E-Litter / E-Würf

Puppy dagboek 3: / Puppydiary 3 / Welpen Tagebuch 3

Week 7, 8 en 9 / Week 7, 8 and 9 / Woche 7, 8 und 9

23.05.2008

 
 

28.05.2008

29.05.2008

Ernó Benedek van de Viersenhoeve

30.05.2008

Edzó Gáspár van de Viersenhoeve

01.06.2008

Eszmei Kinia van de Viersenhoeve
 


Erény Ilka van de Viersenhoeve


Erös Dénes van de Viersenhoeve

01.06.2008

Eliza Aranka van de Viersenhoeve

06.06.2008
Spelen in de wei / Playing in the field / Spielen in die Wiese


 

 Naar Week 1, 2 en 3 / To Week 1, 2 and 3 / Zu Woche 1, 2 und 3

 Naar Week 4, 5 en 6 / To Week 4, 5 and 6 / Zu Woche 4, 5 und 6

 Naar Week 10+ / To Week 10+ / Zu Woche 10+